Waarom logopedie?

De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd zijn, wanneer hij duidelijk minder goed spreekt dan leeftijdsgenootjes. De problemen kunnen zich voordoen in het begrijpen van de taal, het spreken van de taal of in beide.
Een vertraagde taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben: gehoorproblemen, taalzwakte, concentratieproblemen of een algehele ontwikkelingsachterstand.
De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taalontwikkeling van het kind. Vervolgens zal gewerkt worden aan de taalproductie en/of het taalbegrip.

Taalproblemen kunnen ook bij volwassenen ontstaan na bijvoorbeeld een hersenbloeding of bij dementie. De logopedist zal ook hierbij werken aan de gebieden waar de problemen zijn en kan tips en adiezen geven aan de omgeving van cliënt.

Spraakproblemen

Bij een articulatiestoornis worden enkele of meerdere klanken verkeerd of niet gemaakt. Ook bij volwassenen kan dit voorkomen. Een veelvoorkomende stoornis op het gebied van de spraak is slissen of lispelen. Hierbij worden de /s/ en nog enkele andere klanken verkeerd gemaakt.
De logopedist onderzoekt de oorzaak van de articulatieproblemen. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt en gaat er gewerkt worden aan de verbetering van de articulatie.

Ook stotteren valt onder deze categorie. Bij stotteren worden klanken of lettergrepen herhaald of verlengd. Hierbij kan veel spanning in het lichaam optreden.
De logopedist onderzoekt de oorzaak van het stotteren en kijkt welke factoren erbij komen kijken: emotionele factoren, omgevingsfactoren, gezinssituatie of combinaties daarvan. Soms bestaat de behandeling uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van de cliënt (vaak ouders van kinderen) tips en adviezen krijgen over hoe het beste met het stotteren omgegaan kan worden. Ook kan de therapie zich richten op het veranderen of verbeteren van gewoonten waardoor de spraak vloeiender verloopt: spraakmotoriek, technieken en beleving van het stotteren.

Stemproblemen

Iedere dag gebruiken we onze stem. Deze kan dus ook snel vermoeid raken wat keelpijn en stemklachten tot gevolg kan hebben.
De logopedist onderzoekt de stem en het gebruik hiervan. Er wordt gekeken hoe het gebruik van de stem in de dagelijkse situatie is. Er zullen stemsparende adviezen gegeven worden en de logopedist zal met u kijken naar een juiste manier van ademhalen. Ook zal zij u een ontspannen manier van stemgeven aanleren.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die een negatieve invloed hebben op de stand van het gebit, de articulatie, het gehoor en de gezondheid.
Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we het volgende:
zuigen op een vinger of speen, mondademen, lipzuigen, nagelbijten, afwijkend slikken.

Afhankelijk van de verkeerde gewoonten zal de logopedie gericht zijn op het afleren van de gewoonte, het verbeteren van de lipsluiting, het aanleren van een juiste slik en articulatie en het versterken van de mondspieren.

Gehoorproblemen

Slechthorendheid kan een vertraagde spraak- en taalontwikkeling tot gevolg hebben. Ook kunnen er problemen ontstaan bij het leren lezen. De logopedist zal bij gehoorproblemen werken aan de taalontwikkeling en de uitspraak. Ook kan zij specifieke hoortraining geven en spraakafzien aanleren.

Auditieve verwerking betekent: wat we doen met wat we horen. Kinderen kunnen hier problemen mee hebben. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld spraakklanken niet goed herkennen. Dat kan tot gevolg hebben dat er een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis optreedt. Ook kan dit moeilijkheden geven in het leren lezen en schrijven. In de logopedische behandeling zal onder andere gewerkt worden aan het verbeteren van de luisterhouding en het onderscheiden van klanken.

Ademproblemen

Bij hyperventilatie wordt er te snel en te diep geademd. Het gevolg is een benauwd gevoel. Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.
De logopedist leert u een goed adempatroon, zowel in rust als tijdens spreken en lichamelijke inspanning.

Op latere leeftijd verworven logopedische problemen

Er zijn verschillende oorzaken waardoor op latere leeftijd taal, spraak, stem en slikstoornissen kunnen ontstaan. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een beroerte, hersentumor, ongeval, spierziekte zoals bijvoorbeeld ALS of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson. De volgende stoornissen kunnen behandeld worden door een logopedist:
Afasie: taalstoornis ten gevolge van letsel in de linker hersenhelft. Er kunnen problemen zijn in het begrijpen en uiten van taal, lezen en schrijven.
Dysartrie: dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van aantasting van het zenuwstelsel. Mensen met dysartrie kunnen problemen ondervinden in de ademhaling, stemgeving en articulatie.
Apraxie: bij verbale apraxie werken de spieren nog goed, maar is de aansturing vanuit de hersenen verstoord. Dit uit zich door voortdurend zoekgedrag naar de juiste articulatie.


Voor uitgebreide informatie kijk op:
www.logopedie.nl of neem contact op