Aanmelding en behandeling

Aanmelding

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. U kunt zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 0527-245895 of het aanmeldformulier gebruiken. Indien de telefoon niet wordt aangenomen, is de logopedist waarschijnlijk in behandeling. U kunt een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar onze praktijk. Logopedie is direct toegankelijk en de logopedist is DTL geschoold. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL, zie de pagina ‘Vergoeding’.

De logopediepraktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. 

Let op: er is geen contract overeengekomen met CZ, Ohra, Nationale Nederlanden. Betreft dit uw verzekeraar? Informeert u dan eerst bij uw verzekeraar naar de voorwaarden voordat u zich aanmeldt.

 Intake

Na aanmelding volgt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens deze eerste afspraak wordt uw precieze hulpvraag in kaart gebracht. Aan de hand hiervan vindt er logopedisch onderzoek en eventueel behandeling plaats.

Tijdens de eerste afspraak mag u het volgende meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs.

  • Verzekeringspas

  • Verwijsbrief van huisarts of medisch specialist (met uitzondering van DTL)

Aanmelding via DTL

Als u  voor het eerst bij de logopedist komt zonder verwijsbrief, vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Met enkele vragen wordt vastgesteld of er geen andere, niet-logopedische, oorzaken van uw klacht/hulpvraag zijn waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Onderzoek

Om de problematiek en zijn achterliggende factoren helder in beeld te brengen vindt er logopedisch onderzoek plaats. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het logopedisch onderzoek wordt de logopedische diagnose gesteld. Hierna volgt er een voorstel over het te volgen behandeltraject.

Praktijkovereenkomst

Bij aanvang van de behandelperiode krijgt u een praktijkovereenkomst mee. Hierin staan de regels en  afspraken die van toepassing zijn binnen onze praktijk en de eisen die vanuit de zorgverzekeraar worden gesteld.

Behandeling

Bij aanvang van het behandeltraject wordt er een behandelplan opgesteld. Er worden behandeldoelen geformuleerd om te verhelderen wat het doel van de therapie is. Het behandeltraject is voor iedere cliënt verschillend qua inhoud en duur. Het plan wordt afgestemd op de mogelijkheden, behoeftes en beperkingen van ieder individu. Dit plan wordt altijd met u (cliënt en/of ouders/verzorgers) besproken. Indien nodig, wordt het plan tijdens de behandelperiode aangepast om nog beter aan te kunnen sluiten bij uw wensen.

Thuis oefenen 

Het is van belang de logopedische oefeningen en/of adviezen die door de logopedist worden gegeven thuis regelmatig uit te voeren om de behandeling met een goed resultaat te kunnen afronden.

Evaluatie

Na afloop van een behandelperiode wordt er met de logopedist geëvalueerd. De vooraf opgestelde doelen en het verloop van het behandelproces worden besproken. De behandeling wordt afgerond of er worden nieuwe doelen opgesteld.

Wachttijd

Houdt u rekening met een wachttijd van ca. 2 maanden.